[1]
พิทธยาพิทักษ์ ธ. and วิเชียรพันธ์ ธ., “การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ”, JLISSWU, vol. 5, no. 1, Jul. 2012.