[1]
เป้งทอง ส., วรรัตน์ปัญญา ก., and ครุฑจ้อน ส., “การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง”, JLISSWU, vol. 5, no. 1, Jul. 2012.