[1]
ชารัมย์ ส., สุวัธนวนิช พ., and เวศร์ภาดา ธ., “กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553”, JLISSWU, vol. 5, no. 1, Jul. 2012.