[1]
สุทธิบริบาล ว., เตชาทวีวรรณ แ., and ประพินพงศกร ศ., “การใช้สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร”, JLISSWU, vol. 4, no. 2, May 2012.