[1]
เสริมวิฑูรณ์ ศ., เตชาทวีวรรณ แ., and วชิรปรีชาพงษ์ ธ., “บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, JLISSWU, vol. 4, no. 2, May 2012.