[1]
.-. -, “บรรณาธิการ”, JLISSWU, vol. 11, no. 1, Jun. 2018.