[1]
.-. -, “บรรณาธิการ”, JLISSWU, vol. 7, no. 1, Aug. 2014.