[1]
.-. -, “บรรณาธิการ”, JLISSWU, vol. 6, no. 2, Mar. 2014.