[1]
เงินพูลทรัพย์ ด., “วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศศาสตร์: ความหมาย ขอบเขต และความเกี่ยวข้อง (Data Science and Information Science: Meaning, Scope and Relations)”, JLISSWU, vol. 12, no. 2, pp. 98–112, Jan. 2020.