[1]
อนุรักษ์โชคชัย เ., “ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library)”, JLISSWU, vol. 12, no. 2, pp. 86–97, Jan. 2020.