[1]
โชติจิรวัฒนา ศ., ตันตระรุ่งโรจน์ พ., and สุวรรณมรรคา ส., “การประเมินความต้องการจำเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, JLISSWU, vol. 12, no. 2, pp. 71–85, Jan. 2020.