[1]
สาระพล ธ. and แม่นมาตย์ ล., “สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-book Management in Thai Academic Libraries)”, JLISSWU, vol. 12, no. 2, pp. 47–60, Jan. 2020.