[1]
วิเชียร ส. and แม่นมาตย์ ล., “พฤติกรรมการเข้าถึงความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: กรณีความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์ชาวกูย (Users’ Access Behaviors of Intangible Cultural Heritage Knowledge: A Case of Folk Gajasastra Inherited Wisdom of the Kui in Surin Province)”, JLISSWU, vol. 12, no. 2, pp. 30–46, Jan. 2020.