[1]
อังคะปัญญาเดช ช. and เตชาทวีวรรณ แ., “สภาพและการประเมินความต้องการจำเป็นต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุดเวิลด์แชร์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (The Conditions and Needs Assessment for WorldShare Interlibrary Loan Service of University Libraries in Thailand)”, JLISSWU, vol. 12, no. 1, pp. 84–97, Jul. 2019.