[1]
รอดสุทธิ ช., “เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0”, JLISSWU, vol. 11, no. 1, pp. 209–219, Jun. 2018.