[1]
เอ้งฉ้วน ภ., “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกแหล่งสารสนเทศ: กรณีศึกษานักศึกษาอาเซียนในประเทศไทย”, JLISSWU, vol. 11, no. 1, pp. 191–208, Jun. 2018.