[1]
พุทธิเดช อ., กรเพชรปาณี ส., and วงศ์อุปราช พ., “การเพิ่มความจำตามแผนของผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกสมองที่บูรณาการการฝึกกระบวนการร่วมกับการฝึกกลยุทธ์ทางปัญญา”, JLISSWU, vol. 11, no. 1, pp. 159–175, Jun. 2018.