[1]
เทียมแก้ว น., “แนวทางการพัฒนาบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”, JLISSWU, vol. 11, no. 1, pp. 130–140, Jun. 2018.