[1]
เหมมันต์ น., สิริรัตนจิตต์ อ., ปราบรัตน์ ส., and โยะหมาด ส., “กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่”, JLISSWU, vol. 11, no. 1, pp. 119–129, Jun. 2018.