[1]
วงษ์สิงห์ อ., ปัดไธสง ส., สันคติประภา ก., and เจือไทย จ., “กระบวนการสร้างความเป็นผู้สอนงานของช่างในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์”, JLISSWU, vol. 11, no. 1, pp. 30–42, Jun. 2018.