[1]
อิทธิชัยวัฒนา ย., แสนวา ศ., and วรัญญานุไกร ส., “ความคิดเห็นของผู้ใช้และผู้ให้บริการต่อการใช้ส่วนประสมการตลาด ในการบริการของหอสมุดแห่งชาติ”, JLISSWU, vol. 11, no. 1, pp. 1–13, Jun. 2018.