อินทะไชย อ., วรัญญานุไกร ส. and พันธุ์เมฆา พ. (2018) “การวิเคราะห์เนื้อหาบทความในวารสารทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์1 ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2557”, บรรณศาสตร์ มศว, 10(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9959 (Accessed: 23 May 2024).