หมอนทอง ว., แสนวา ศ. and พันธุ์เมฆา พ. (2018) “ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”, บรรณศาสตร์ มศว, 10(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9944 (Accessed: 23 May 2024).