พิพิธธนชัย อ., พาวินันท์ ป. and พันธุ์เมฆา พ. (2017) “การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา”, บรรณศาสตร์ มศว, 9(2), pp. 48–61. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8393 (Accessed: 18 May 2024).