ศิริรัตน์ จ. (2017) “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, บรรณศาสตร์ มศว, 9(1), pp. 57–66. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8379 (Accessed: 9 December 2023).