โป๊ะฮง ว. and ประเสริฐสิน อ. (2017) “การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย”, บรรณศาสตร์ มศว, 9(1), pp. 14–28. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/8376 (Accessed: 28 May 2024).