แย้มวงษ์ น. (2014) “การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, บรรณศาสตร์ มศว, 7(2), pp. 1–13. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4951 (Accessed: 31 March 2023).