ชัยรัตนะถาวร ว., เตชาทวีวรรณ แ. and วรัญญานุไกร ส. (2014) “การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”, บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), pp. 65–81. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4420 (Accessed: 23 May 2024).