ฤทธิเดช ก., ไม้เท้าทอง เ. and พันธุ์เมฆา พ. (2014) “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด”, บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), pp. 39–52. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4418 (Accessed: 24 April 2024).