วารีสอาด อ., ตรีโลจน์วงศ์ น. and วรัญญานุไกร ส. (2014) “การรู้สารสนเทศสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), pp. 15–23. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4416 (Accessed: 24 May 2024).