สุขเปี่ยม ท., ไม้เท้าทอง เ. and แสนวา ศ. (2014) “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์”, บรรณศาสตร์ มศว, 6(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4094 (Accessed: 28 January 2023).