เควียเซ่น ก. (2013) “การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ”, บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3219 (Accessed: 26 September 2023).