ฟักโพธิ์ จ. and จันทร์สว่าง บ. (2013) “การใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1”, บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3218 (Accessed: 23 July 2024).