ม่วงสวย พ., ชื่นวัฒนา อ. and ไม้เท้าทอง เ. (2013) “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเอกชนในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานคร”, บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3216 (Accessed: 23 May 2024).