บุญหนู น., ชื่นวัฒนา อ. and ไม้เท้าทอง เ. (2013) “พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์”, บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3215 (Accessed: 19 April 2024).