พูลทรัพย์ ล., วรัญญานุไกร ส. and แสนวา ส. (2013) “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553”, บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3214 (Accessed: 9 December 2023).