ทนโคกสูง จ., ชื่นวัฒนา อ. and พันธุ์เมฆา พ. (2013) “การวิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับห้องสมุดมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2543-2553”, บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3213 (Accessed: 23 May 2024).