เตชาทวีวรรณ แ. (2013) “จากบรรณาธิการ”, บรรณศาสตร์ มศว, 6(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3211 (Accessed: 18 May 2024).