วิทยาวุฑฒิกุล ร. and วิภาวิน น. (2013) “การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม กับงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์”, บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3029 (Accessed: 12 June 2024).