น้อยชุมแพ บ., เตชาทวีวรรณ แ. and แสนวา ส. (2013) “การใช้บริการและกิจกรรมตามบทบาทและหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน ‘เฉลิมราชกุมารี’ ของผู้ใช้ห้องสมุดในเขตภาคกลาง”, บรรณศาสตร์ มศว, 5(2). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3023 (Accessed: 2 March 2024).