ไม้เท้าทอง เ. (2013) “สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ”, บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2997 (Accessed: 9 December 2022).