เผ่าพงษ์คล้าย อ., ชื่นวัฒนา อ. and พันธุ์เมฆา พ. (2013) “นิสัยรักการอ่าน สภาพแวดล้อมทางการอ่านที่โรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร”, บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2994 (Accessed: 23 May 2024).