วิจิตร โ., ชื่นวัฒนา อ. and วารีสอาด อ. (2013) “การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา”, บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2991 (Accessed: 30 March 2023).