จันทวงค์ แ., ชื่นวัฒนา อ. and พันธุ์เมฆา พ. (2013) “การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต”, บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2989 (Accessed: 23 May 2024).