พลไชย บ. (2013) “การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ”, บรรณศาสตร์ มศว, 4(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2943 (Accessed: 1 February 2023).