วงศ์จันทร์ ด., เตชาทวีวรรณ แ. and วชิรปรีชาพงษ์ ธ. (2013) “การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2551”, บรรณศาสตร์ มศว, 4(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2940 (Accessed: 31 March 2023).