วงษ์จีน ก., เตชาทวีวรรณ แ. and วชิรปรีชาพงษ์ ธ. (2013) “การบำบัดด้วยหนังสือเพื่อลดความเครียดของเยาวชนที่เป็นโรคสมองติดยา”, บรรณศาสตร์ มศว, 4(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2939 (Accessed: 18 May 2024).