พิทธยาพิทักษ์ ธ. and วิเชียรพันธ์ ธ. (2012) “การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ”, บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2295 (Accessed: 18 July 2024).