เป้งทอง ส., วรรัตน์ปัญญา ก. and ครุฑจ้อน ส. (2012) “การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง”, บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2294 (Accessed: 23 May 2024).