ชารัมย์ ส., สุวัธนวนิช พ. and เวศร์ภาดา ธ. (2012) “กลวิธีการเล่าเรื่องแบบแปลกใหม่จากเรื่องสั้นในนิตยสารช่อการะเกด พ.ศ. 2550-2553”, บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2292 (Accessed: 23 May 2024).